ASV Co d.o.o.
Vjekoslava Kovača 3/3
11160 Beograd

+381 11 240 11 99
+381 11 241 35 92

asvcobgd@yahoo.com

 

Objavljene knjige:

- Osnovi mehatronike, 1995.
- Auto CAD 2006, 2006.
- Projektovanje i regulacija procesnih sistema, 2007.


» Mikrokontrolerski uzorkivači vazduha
 

Mikrokontrolerski uzorkivači za kontinualno praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha namenjeni su za uzimanje uzoraka vazduha iz životne i radne sredine radi utvrđivanja koncentracije gasova, pare i čestica u vazduhu. Uređaj je izrađen shodno pravilniku o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka koji je objavljen u Službenom glasniku republike Srbije, broj 54, od 08.08.1992. godine, strana 1896; Uredbi objavljenoj u Službenom glasniku Srbije broj 11 od 05.03.2010. godine i uslovima SRPS ISO 9.001 i međunarodnim standardima ISO 4219 i 9835.
Svi uzorkivači četvrte generacije mogu se kalibrisati i etalonirati u Akreditovanim laboratorijama.

VIŠEKANALNI MIKROKONTROLERSKI UZORKIVAČI ČETVRTE GENERACIJE - 4G ZA KONTINUALNO PRAĆENJE  KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA

SASTAVNI DELOVI I OPIS UREĐAJA

 • Kućište od belog klirita ili plastificiranog aluminijumskog lima;
 • ASVCo analizator sa kontrolerom protoka i interfejsom;
 • Jedna ili dve linije za uzorkovanje vazduha;
 • Na svakoj liniji nalaze se kanali, sa rednom vezom kućišta papirnog filtra Ø25 [mm] (za uzorkovanje čađi) i gasne ispiralice (za uzorkovanje neorganskih jedinjenja) ili čarkole (za uzorkovanje organskih jedinjenja);
 • Digitalni senzor protoka mernog opsega od 0.0 - 3.0 [l/min] sa kontrolom protoka, pokazivanjem trenutnog protoka na displeju i tačnošću merenja do ± 5% - na svakoj liniji; 
 • Proporcionalni ventil za održavanje zadate vrednosti protoka konstantnom - na svakoj liniji;
 • Vakuum pumpa membranska, konstantnog protoka, maksimalnog protoka do 2 [l/min]- na svakoj liniji;
 • Sistem za zagrevanje ispiralica (na zahtev);
 • Temperaturni senzori: za regulaciju temperature kućišta i merenje ambijentalne temperature;
 • Ventilator;
 • Gasne ispiralice zapremina 50ml / 100ml / 150ml (na zahtev);
 • Brzorastavljivi priključci za brzu i jednostavnu izmenu kompletnih gasnih ispiralica sa crevima;
 • Konstrukcija za prihvat spoljašnjih creva, sa crevima i levcima (na zahtev);
 • Mrežni euro kabl dužine 1.5 [m].

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Univerzalani namenjeni kontinualnom praćenju;
 • Ispitivane kategorije: gasovi, pare, čestice; 
 • Uzimanje uzoraka kroz jednu ili dve linije sa jednim ili više kanala;
 • Napajanje iz električne mreže ~ 220V, 50Hz (uzemljena utičnica); 
 • Start uređaja na on-off prekidaču, rad u realnom vremenu;
 • Zadavanje parametara ručno, preko tastature i displeja, prema Uputstvu za upotrebu i bezbedan rad;
 • Analizator ASV Co poseduje kontroler protoka i softver za podešavanje i zadavanje željenih parametara: vreme rada za svaki kanal u intervalu od 0min do 24 h varijabilno, sa sukcesivnim prebacivanjem na sledeći kanal u liniji, zadavanje protoka za svaku liniju posebno, koji se održava konstantnim u granicama do ± 5%, zadavanje temperature uključivanja grejača protiv smrzavanja rastvora, podešavanje vremena i datuma (zadavanja i prikaz tekućih vrednosti daju se na displeju); 
 • U toku uzorkovanja prikazuje i izračunava tekuće parametare: trenutne protoke kroz aktivne kanale, proteklu zapreminu vazduha kroz aktivne kanale, srednju temperaturu za vreme uzorkovanja, vreme uzorkovanja kroz aktivne kanale, ukupno vreme uzorkovanja od starta ciklusa;
 • Nakon isteka zadatog ciklusa memoriše i prikazuje na displeju: ukupno vreme trajanja ciklusa, zapreminu proteklog vazduha kroz svaki kanal, ukupno proteklu zapreminu vazduha po linijama, srednju temperaturu u toku uzorkovanja dobijenu na osnovu merenja temperaturnog senzora , očitavanje vremena prekida napajanja strujom i radne sate uzorkovanja kroz uređaj;
 • Isključenje pumpi automatski, nakon završenog ciklusa uzorkovanja.

 

TIPOVI

JEDNOKANALNI UZORKIVAČ - 4G 1R

 • Jedna linija sa jednim kanalom za uzorkovanje;
 • Maksimalno vreme uzorkovanja jedan dan;
 • Temperaturni opseg upotrebe uredjaja od 5ºC do +35ºC;
 • Masa uredjaja sa limenim kučištem, bez ispiralice 3 [kg];
 • Dimenzije 225x320x340 [mm];


DVOKANALNI UZORKIVAČ - 4G 2R
 

 • Jedna linija sa dva kanala za redosledno uzorkovanje;
 • Maksimalno vreme uzorkovanja dva dana;
 • Temperaturni opseg upotrebe uredjaja od 5ºC do +35ºC;
 • Masa uredjaja bez ispiralica 3.5 [kg];
 • Dimenzije uredjaja 270x320x340 [mm].

DVOKANALNI UZORKIVAČ - 4G 2D

 • Dve linije sa po jednim kanalom, za istovremeno uzorkovanje;
 • Maksimalno vreme uzorkovanja jedan dan;
 • Temperaturni opseg upotrebe uredjaja od 5ºC do +35ºC;
 • Masa uredjaja bez ispiralica 5.5 [kg];
 • Dimenzije uredjaja 350x320x340 [mm].

 
ČETVOROKANALNI UZORKIVAČ - 4G 4R

 • Jedna linija sa četiri kanala i redoslednim uzorkovanjem;
 • Maksimalno vreme uzorkovanja četiri dana;
 • Temperaturni opseg upotrebe uredjaja od 0ºC do +35ºC;
 • Masa uredjaja bez ispiralica 11 [kg];
 • Dimenzije uredjaja 310 x 450 x 450 [mm].


ČETVOROKANALNI UZORKIVAČ - 4G 4D

 • Dve linije sa po dva kanala i istovremenim radom linija;
 • Maksimalno vreme uzorkovanja dva dana;
 • Temperaturni opseg upotrebe uredjaja od 0ºC do +35ºC;
 • Masa uredjaja bez ispiralica 13 [kg];
 • Dimenzije uredjaja 310 x 450 x 450 [mm].

 


OSMOKANALNI UZORKIVAČ - 4G 8R

 • Jedna linija sa osam kanala i redoslednim uzorkovanjem;
 • Maksimalno vreme uzorkovanja osam dana;
 • Temperaturni opseg upotrebe uredjaja od 0ºC do +35ºC;
 • Masa uredjaja bez ispiralica 13.5 [kg];
 • Dimenzije uredjaja 400x400x460 [mm].
   
   

OSMOKANALNI UZORKIVAČ - 4G 8D

 • Dve linije sa po četiri kanala i istovremenim radom linija;
 • Maksimalno vreme uzorkovanja četiri dana;
 • Temperaturni opseg upotrebe uredjaja od 0ºC do +35ºC;
 • Masa uredjaja bez ispiralica 14.5 [kg];
 • Dimenzije uredjaja 400x400x460 [mm].
   

 design by NormaReclamare